Thông báo bán đấu giá lô tài sản của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

(27/11/2020 14:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Thông báo đấu giá lô tài sản của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang

(04/11/2020 16:00)

​ CTTĐT - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với lô tài sản của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô đã qua sử dụng

(04/11/2020 10:00)

​CTTĐT - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với 39 lô tài sản của Sở Tài chính, tỉnh Hà Giang.

 

Thông báo đấu giá lô tài sản của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang

(01/10/2020 16:00)

CTTĐT - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với lô tài sản của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Thông báo đấu giá lô tài sản của Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

(28/09/2020 10:00)

​ CTTĐT - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với lô tài sản của Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Thông báo đấu giá lô tài sản của UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

(04/09/2020 16:00)

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Giang xin đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đối với lô tài sản của UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

(20/07/2020 15:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của UBND huyện Yên Minh

(20/04/2020 10:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

(02/01/2020 15:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của UBND huyện Xín Mần

(19/12/2019 11:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của UBND huyện Xín Mần.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

(13/12/2019 14:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản công của UBND huyện Xín Mần

(06/12/2019 11:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản công của UBND huyện Xín Mần do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức. 

Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang

(02/12/2019 11:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản công của UBND huyện Xín Mần

(21/11/2019 18:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản công của UBND huyện Xín Mần do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức.